Press

Vår miljöpolicy

Vi ska såväl i grupp som enskilt aktivt ta ett miljöansvar som leder till minskning av påverkan på jordens resurser.
Som vägledning har vi det miljöledningssystem som finns för ISO 14000, men anpassat för ett tjänsteproducerande företag som vårt. Systemet vägleder oss avseende inköp, resor, källsortering och förmågan att kunna omsätta kunskap i praktisk handling. Miljökraven beaktas jämsides med andra krav i arbetet vad gäller t ex arbetsmiljö och säkerhet. Miljöledningsarbetet skall fortlöpande utvecklas, förbättras och följas upp.